• Samaïpata


  Samaïpata

  Bolivie, juin 2010 

   

   

  Samaïpata

  Samaïpata

   

   

  Samaïpata

   

   

  Samaïpata

  Samaïpata

   

   

  Samaïpata

  Samaïpata

   

   

   

  Samaïpata